Ogólne warunki dla czarteru jachtów

Poniższe warunki są częścią umowy czarterowej zawartej pomiędzy Czarterującym a Armatorem.

 1. Rezerwacja i zawarcie umowy

  1. Umowa czarterowa jest wiążąca po odesłaniu przez Czarterującego podpisanego egzemplarza na adres Armatora i wpłaceniu zadatku w kwocie 50% ustalonego w umowie wynagrodzenia.

  2. Jeżeli zadatek nie wpłynie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia czarteru, na podane przez Armatora konto, ma on prawo dokonać storna rezerwacji i przydzielić jacht innemu klientowi.

  3. Pozostała część wynagrodzenia musi być przelana na konto Armatora 6 tygodni przed rozpoczęciem rejsu.

  4. Ustalona opłata czarterowa dotyczy jachtu wraz z podanym w opisie wyposażeniem. W skład tej opłaty nie wchodzi usuwanie fekali. Przed przejęciem jachtu Czarterujący musi mieć zapłaconą pełną kwotę ustaloną w umowie czarterowej. Jest on także zobowiązany do złożenia kaucji w ustalonej wysokości.

 2. Rezygnacja z czarteru

  1. Najemca jest uprawniony do odstąpienia od umowy czarterowej przed rozpoczęciem podróży bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie.

  2. Odstąpienie od umowy przez Czarterującego później niż na 12 tygodni przed rozpoczęciem czarteru spowoduje potrącenie z wpłaconego zadatku 50% jego wartości.

  3. Odstąpienie od umowy przez Czarterującego później niż na 8 tygodni przed rozpoczęciem czarteru spowoduje utratę zadatku.

 3. Przekazanie jachtu

  1. Wynajmujący wyposaża jacht w odpowiednią ilość naczyń, w mapy, nawigację, sprzęt ratunkowy oraz dodatkowy osprzęt. Za kołdry, poduszki + pościel oraz ręczniki trzeba uiścić dodatkową opłatę.

  2. Armator zobowiązuje się, że jacht będzie przygotowany do odbioru w ustalonym w umowie terminie. Jacht będzie wysprzątany, zbiornik z wodę będzie napełniony, akumulatory naładowane, nabita butla gazowa, 5 l paliwa do silnika. Czarterujący zostaje poinstruowany przez Armatora jak obsługiwać jacht.

  3. eżeli jacht nie może zostać terminowo przekazany Czarterującemu, gdyż nie nadaje się do rejsu np. z powodu awarii, uszkodzenia jachtu, a Armator nie jest w stanie go zastąpić. Armator może w ciągu 48 godzin od ustalonego terminu odbioru podstawić jacht zastępczy, którego jakość jest współmierna do wcześniej zarezerwowanego jachtu, co oznacza, że ma porównywalną wielkość, wyposażenie, parametry silnika, ilość koi. W takiej sytuacji Czarterujący ma także prawo wycofać się z umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Armator zwraca Czarterującemu uiszczoną przez niego opłatę. Jeżeli nie ma możliwości podstawienia łodzi zastępczej, Armator nie ponosi za to odpowiedzialności cywilnej.

  4. Czarterujący przed odbiorem jachtu jest zobowiązany okazać dowód osobisty.

  5. Przed przekazaniem jachtu sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy.

 4. Obowiązki najemców

  1. Podczas rejsu na pokładzie jachtu może być tylko tyle osób, ile jest zamieszczonych w umowie czarterowej.

  2. Czarterujący powinien korzystać z jachtu tylko na obszarze Wielkiego Jeziora Mazurskiego, korzystanie w innych miejscach jest stanowczo zabronione. Jacht nie może pływać przed wschodem i po zachodzie słońca.

  3. Czarterujący przejmuje jacht na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej, odpowiada również za inne osoby przebywające na jachcie. Czarterujący zobowiązuje się nie żeglować podczas złych warunków pogodowych, gdy siła wiatru jest większa niż 5 w skali Beauforta. Wszelkie szkody na jachcie spowodowane żeglowaniem w ww. warunkach obciążają Czarterującego. Palenie w pomieszczeniach na jachcie jest zabronione.

  4. Czarterujący nie może czynić zmian w wyposażeniu i konstrukcji jachtów. W przypadku awarii jachtu lub wystąpienia uszkodzeń osprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę czarteru celem ustalenia wysokości szkód i sposobu ich usunięcia. Należy działać zgodnie z ich wskazówkami. Drobne naprawy wynikające z wadliwego użytkowania sprzętu obciążają Czarterującego. W przypadku kradzieży łódki należy niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji.

  5. Holowanie innych łódek jest zabronione

  6. Czarterujący nie może powierzać jachtu osobom trzecim, podnajmować go, prowadzić przewozu osób w ramach działalności gospodarczej. Zabrania się także wykorzystania jachtu w zawodach sportowych.

 5. Gwarancja, odpowiedzialność cywilna, kaucja

  1. Wszystkie opisy i ilustracje zamieszczone w materiałach reklamowych mogą odbiegać od oryginału. Nie dajemy gwarancji, co do dokładności map, nie jesteśmy w stanie zagwarantować odbioru TV bez zakłóceń.

  2. Roszczenia ze strony Czarterującego, co do usterek na jachcie, są zasadne tylko wtedy, gdy stan łódki wyklucza rejs. Zakłócenia w radiu, TV, CD , lodówce, mikrofalówce, oświetleniu, zepsute klamki i zamki w drzwiach, zepsute wycieraczki oraz stery strumieniowe na dziobie i rufie nie wykluczają zgodnego z umową użytkowania. Roszczenia najemców są wykluczone, gdy użytkowanie łodzi będzie ograniczone na skutek wypadku, kolizji lub osadzenia na mieliźnie.

  3. Za przepłynięcie zaplanowanej trasy odpowiedzialny jest Czarterujący, nawet wtedy, gdy podróż została zaplanowana na podstawie propozycji Armatora. Powodem utrudnień może być zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wody, wysokość mostów, otwarte śluzy, zablokowane trasy wodne.

  4. W czasie trwania czarteru jacht jest ubezpieczony przez Armatora w pełnym zakresie: OC , NW , Jacht Casco i rzeczy załogi. Czarterujący powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jachtów , które przedstawi mu Armator. Ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych siłą wyższą, osadzeniem na mieliźnie, rozbiciem statku, zatonięciem, zderzeniem, kradzieżą, pożarem, uderzeniem pioruna. Ubezpieczenie zawiera udział własny przypadający na zaistniałą szkodę.

  5. Czarterujący odpowiada za wszystkie szkody jakie pojawiły się podczas rejsu na jachcie.

  6. Złożona kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód, strat jak i dodatkowej opłaty za czarter. Kaucja jest zwrócona Czarterującemu, gdy jacht jest oddany zgodnie z umową.

  7. Wszystkie usterki muszą zostać niezwłocznie zgłoszone obsłudze czarteru.

 6. Zwrot jachtu

  1. Wynajmujący oddaje jacht w ustalonym terminie, w ustalonym miejscu („PTTK” w Wilkasach k. Giżycka), bez usterek – o ile te nie wystąpiły przy przekazaniu jachtu, sklarowany (usługa sprzątania jest dodatkowo płatna), zatankowany bez uszkodzeń i braków w osprzęcie. Zwrotu dokonuje poprzez protokół zdawczo-odbiorczy, który jest podpisany przez obie strony umowy. Nie oddanie jachtu w ustalonym terminie spowoduje potrącenie z kaucji za dodatkowe dni kwoty wynikającej z ceny dobowej, ustalonej na podstawie cennika, powiększonej o 100%. Niewielkie spóźnienie - do 1 godz. – nie jest brane pod uwagę. Jeżeli Czarterujący opuści jacht w miejscu innym niż uzgodniono w umowie, wówczas ponosi wszelkie koszty związane z jego powrotem do bazy (min. 100 EUR).

  2. W przypadku skrócenia czarteru przez Czarterującego, Armator nie zwraca różnicy wpłaconej kwoty ustalonej w umowie czarterowej.

  3. Za zaistniałe szkody, brakujące części wyposażenia jak i inne usterki powstałe z winy Czarterującego, Czarterujący musi zapłacić odpowiednie odszkodowanie, które Armator ustali według zasady słuszności. Odszkodowanie jest płatne natychmiast i może być potrącone ze złożonej kaucji.

  4. Czarterujący jest zobowiązany poinformować o wszystkich zaistniałych wypadkach, kolizjach, osadzeniu na mieliźnie, nawet wtedy, gdy jest zdania, że nie powstała żadna szkoda.

 7. Pozostałe

  Ustne ustalenia pozbawione są mocy prawnej.

 8. Jurysdykcja

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.